Styrelsen

OM VIKINGEN

STYRELSEN

Valda att verka för engagemang och positiv gemenskap

Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter som väljs vid föreningsstämman i mars månad. Alla ledamöter är föräldrar till barn vid Vikingens förskola. Som förtroendevald i Vikingens styrelse måste man ha god kännedom om reglerna för sekretess/tystnadsplikt, i egenskap av arbetsgivare och som anställd inom förskola.


Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som finns, samt att stödja förskolechefen i dennes planering av den dagliga verksamheten. Styrelsen arbetar även aktivt med många operativa frågor för att maximera personalens tid till det pedagogiska arbetet.


Styrelsemöten hålls 8-10 gånger per år. Inom en vecka efter ett styrelsemöte skickas ett sammanfattande informationsbrev ut till föreningens samtliga medlemmar. Protokoll från styrelsemöten publiceras något senare på föreningens gemensamma dokumentlagringsplats.


Ordförande, personalansvarig och kassör är de tyngsta posterna och därför befriade från städning och måndagsvikariat.

ORDFÖRANDE: Stefan Hladisch

Ordföranden har ett övergripande ansvar för hela verksamheten och är huvudman för förskolans verksamhet. Ordföranden leder styrelsens arbete och är länken mellan verksamheten och föreningen/personalen. Ordföranden sköter kontakt med kommunen för den övergripande verksamheten.


* Kallar till styrelsemöte

* Informerar föreningen om vad som beslutas på styrelsemöten och vad som är på gång genom infobrev

* Medverkar vid rekrytering av personal

* Medverkar vid löne- och utvecklingssamtal

* Leder arbetsgruppen Marknad/Information


Posten väljs på 2 år. Nästa omval 2020.

KASSÖR: Niklas Siljeblad

Kassören har det  övergripande ansvaret för föreningens ekonomi och ansvarar för att bokföringen sköts på ett korrekt sätt. Kassören ska löpande informera styrelsen om det ekonomiska läget, se till att budgeten följs och snarast rapportera om eventuella avvikelser. Kassören är delaktig i samtliga ekonomiska beslut som tas i föreningen.


* Kontroll och betalning av fakturor

* Kontroll av Skolpeng från kommunen (tillsammans med förskolechef)

* Löneadministration

* Löpande se över föreningens likviditet

* Upprätta budget

* Tillsammans med revisorn göra bokslut och deklaration

* Leder arbetsgruppen Ekonomi


Posten väljs på 2 år. Nästa omval 2021.

PERSONALANSVARIG: LISEN SUNDH

Personalansvarig ska säkerställa att Vikingen agerar ansvarsfullt som arbetsgivare och agera länk mellan personal och styrelse. Personalansvarig behöver ha god kännedom om de krav som Vikingen måste leva upp till i egenskap av privat förskoleaktör, ekonomisk förening och arbetsgivare.


* Tillsammans med förskolechefen planera bemanning på kort och lång sikt

* Övervaka bemanningen i relation till nyckeltal för kvalitet och säkerhet

* Samordna rekrytering av ny personal

* Sköta administrativ hantering av anställningar, gällande bla. avtal och villkor samt dokumentation av vid var tid gällande anställningsavtal

* Årligen genomföra medarbetarsamtal med förskolechefen och personalen


Posten väljs på 2 år. Nästa omval 2021.

SEKRETERARE: Mikael Petrini

Sekreteraren är ordinarie ledamot i Föräldrakooperativet Vikingens styrelse, och har följande uppgifter och ansvarsområden:


* Skriva protokoll vid styrelsemöten och föreningsmöten

* Anmäla till bolagsverket när styrelsen byts ut

* Uppdatera och tillgängliggöra telefon och adresslistor för föreningens medlemsfamiljer

* Hålla medlemsregstret uppdaterat

* Upprätta schema för städ och vikariat samt informera medlemmarna om när nya scheman finns publicerade

* Tillsammans med förskolechefen ansvara för att riskpärmen är uppdaterad


Posten väljs på 2 år. Nästa omval 2020.

FASTIGHETSANSVARIG: Tomas Lindblom

Fastighetsansvarig är ordinarie ledamot i Föräldrakooperativet Vikingens styrelse, och har följande uppgifter och ansvarsområden:


* Förskolans kontaktperson med kommunen i alla fastighetsfrågor

* Äger och uppdaterar förvaltningsplanen för fastigheten

* Organisera och ansvara för den gemensamma vår- och höststädningen

* Äger och uppdaterar städinstruktionen för den dagliga städningen av förskolan

* Lagerhållning och inköp av städmaterial och förbrukningsvaror till verksamheten

* Ha kontakt med förskolechefen och övrig personal om det är något som behöver repareras, såsom hyllor, barngrindar, stolar, bord etc.

* Leder arbetsgruppen FastighetPosten väljs på 2 år. Nästa omval 2020.

PROJEKTANSVARIG: Tina Arenbalk

Projektansvarig är ordinarie ledamot i Föräldrakooperativet Vikingens styrelse, och har följande uppgifter och ansvarsområden:


* Ansvarar för särskilda projekt som beslutas i styrelsen


Posten väljs på 2 år. Nästa omval 2021.

TELEFON:  08-512 413 64

E-POST:  personal@vikingen.nu

Copyright © 2017 Föraldrakooperativet Vikingen Ekonomisk Förening.

Om du vill ställa ditt barn i kö för en plats på Vikingens förskola gör du det på Vallentuna kommuns skolvalssida.